Informacje prawne

O Société Générale Insurance – podstawowe informacje

Société Générale Insurance jest marką, pod którą w Polsce działają następujące spółki:

SOGECAP SOCIETE ANONYME

SOGESSUR SOCIETE ANONYME

SOGECAP SOCIETE ANONYME, zakład ubezpieczeń na życie działający w formie spółki akcyjnej utworzony i działający zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą pod adresem: Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Paris la Défense Cedex, Francja, zarejestrowany we Francji pod numerem spółki 086 380 730 R.C.S Nanterre, o kapitale zakładowym: 1 263 556 110 Euro, działający w Polsce poprzez oddział SOGECAP S.A. Oddział w Polsce, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401163, NIP: 101-000-49-16

General Manager: Patrice Begue

Organ nadzoru: Banque de France, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Zakres działania: Dział I, Grupy: 1, 3 oraz Dział II, Grupy: 1, 2, zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez francuski organ nadzorczy

Dane kontaktowe:

serwisklienta@societegenerale-insurance.pl

Tel.: (71) 774 29 00

SOGESSUR SOCIETE ANONYME, zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej prowadzący działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych utworzony i działający zgodnie z prawem francuskim, o kapitale zakładowym: 33 825 000,00 Euro, z siedzibą pod adresem: Tour D2, 17 Bis Place Des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, Francja, zarejestrowany we Francji pod numerem spółki 379 846 637 R.C.S Nanterre, działający w Polsce poprzez oddział SOGESSUR S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, z siedzibą we Wrocławiu 50-062, ul. Plac Solny 16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000532682, NIP 101-000-70-62

General Manager: Patrice Begue

Organ nadzoru: Banque de France, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Zakres działania: Dział II, Grupy: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 16,18 zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez francuski organ nadzorczy

Dane kontaktowe:

serwisklienta@societegenerale-insurance.pl

Tel.: (71) 774 29 00

Polityka prywatności

Definicje

Witryna – informacje dostępne poprzez sieć Internet pod adresem  http://www.societegenerale-insurance.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne pod tym adresem
Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów witryny

Cel witryny

Dane i opinie zawarte na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym i nie stanowią oferty usług świadczonych przez spółki Société Générale Insurance w Polsce. Internetowa strona firmowa  http://www.societegenerale-insurance.pl zawiera informacje dotyczące spółek Société Générale Insurance w Polsce oraz hiperlinki do stron internetowych spółek należących do grupy Société Générale na świecie. 

Wszelkie dane umieszczone na niniejszej witrynie nie mają charakteru poufnego. Spółki Société Générale Insurance w Polsce nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie.

Prawa autorskie

Zawartość witryny internetowej  http://www.societegenerale-insurance.pl jest własnością spółek Société Générale Insurance w Polsce i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). 

Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, kopiowanie lub zwielokrotnianie zawartości strony internetowej jest zabronione. Jej zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wszystkie materiały zamieszczone w witrynie, tj.: dane, projekty, grafika, zdjęcia, pliki do pobrania, są chronione na mocy praw własności intelektualnej posiadanych przez spółki Société Générale Insurance w Polsce lub ich partnerów biznesowych. Prawa te obejmują zarówno formę lub treść witryny, które pozostają wyłączną własnością spółek Société Générale Insurance w Polsce lub ich partnerów biznesowych. Całkowite lub częściowe powielanie danych, przedstawienie, wprowadzenie, użytkowanie, modyfikowanie, retransmisja, tłumaczenie, sprzedaż lub ponowne wykorzystanie jest zabronione bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody spółek Société Générale Insurance w Polsce.

Powyższe naruszenia będą traktowane jako sprzeczne z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 2013 r. poz. 1410) i może się  wiązać z odpowiedzialnością cywilną i karną sprawcy. Spółki Société Générale Insurance w Polsce nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej w przypadku nieuprawnionego użycia całości lub części swojej strony.

Dostęp do witryny

Witryna udostępnia Użytkownikom informacje na temat Grupy Société Générale oraz umożliwia kontakt z przedstawicielami spółek Société Générale Insurance w Polsce. Spółki Société Générale Insurance w Polsce nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za czynniki nie podlegające ich kontroli lub za potencjalne szkody dla środowiska technicznego użytkownika, tj. sprzętu, oprogramowania, sieci i wszelkich innych urządzeń stosowanych do dostępu / korzystania z usługi i / lub danych. Spółki Société Générale Insurance w Polsce podjęły wszelkie niezbędne kroki, aby strona uniemożliwiała przenoszenie wirusów i nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z dokumentów witryny lub danych.

Spółki Société Générale Insurance w Polsce dokładają wszelkich starań, aby informacje zawarte w witrynie były rzetelne, a witryna działała poprawnie i była dostępna dla Użytkownika w każdym czasie. Mimo to mogą się zdarzyć sytuacje, gdy w witrynie pojawią się błędy lub witryna będzie czasowo niedostępna, za co spółki Société Générale Insurance w Polsce z góry przepraszają Użytkowników.

Spółki Société Générale Insurance w Polsce nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia witryny lub jakichkolwiek stron spoza witryny, do których zamieszczone są łącza w tej witrynie.
Spółki Société Générale Insurance w Polsce ponadto nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które są efektem wykorzystania informacji umieszczonych na stronie www, jak również za treść stron spoza witryny, do których zamieszczone są łącza na stronach witryny.

Spółki Société Générale Insurance w Polsce zastrzegają sobie możliwość zmian w witrynie w każdym czasie i nie odpowiada za ich dokładność ani kompletność.

Spółki Société Générale Insurance w Polsce zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji prawnej w dowolnym czasie oraz bez uprzedzenia. Obowiązuje prawodawstwo polskie.

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników witriny ma dla spółek Société Générale Insurance w Polsce duże znaczenie.

Przekazywanie wszelkich danych osobowych przez Użytkownika za pośrednictwem witryny jest dobrowolne. Spółki Société Générale Insurance w Polsce z siedzibą przy ul. Plac Solny 16, 50-062 Wrocław przetwarzają przekazane dane osobowe z poszanowaniem przepisów prawa polskiego, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celach marketingowych. Zaś osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Ubezpieczyciel akceptuje i bierze udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) zgodnie z przepisami polskiego prawa.