Nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń w naszej ofercie ubezpieczeniowej

Dnia 1 stycznia 2016 weszła w życie nowa Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – Solvency II. Nowa Ustawa zawiera także szereg nowych uregulowań związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń. W związku z tym Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia po 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Aktualne Ogólne Warunki Ubezpieczeń są dostępne w zakładce Nasza Oferta, w opisie wybranego produktu.