Ubezpieczenia komunikacyjne


„Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń na drodze, każdy pojazd we flocie mojej firmy może być pod ochroną. Dzięki pakietowi ubezpieczeń komunikacyjnych Sogessur, pojazdy po wypadku mogą znów być sprawne, a kierowca i pasażerowie mogą otrzymać niezbędne wsparcie finansowe w przypadku utraty zdrowia.“

Oferujemy prestiżowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów, głównie użytkowanych we flocie. Procedura zawierania umów ubezpieczenia oraz likwidacji szkód jest szybka i łatwa. Wszystko po to, by zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową podczas korzystania z pojazdów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Oferujemy ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do osób trzecich, w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie Autocasco

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem. Ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem zdarzeń polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu albo utracie przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest oparte na formule all risks.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (NNW)

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/ lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Zielona Karta

W ramach Zielonej Karty obejmujemy ochroną szkody spowodowane w państwach, wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (systemu Zielonej Karty). Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami danego państwa, nie niżej niż sumy określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych o, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami.

W przypadku szkody/roszczenia:

  • – Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu, którego sprawcą był kierujący pojazdem ubezpieczony w Sogessur S.A. Oddział w Polsce, skontaktuj się z April Polska Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 22 749 97 05
  • – Jeżeli użytkujesz pojazd będący własnością ALD Automotive Polska Sp. z o.o., skontaktuj się z ALD Automotive Polska Sp. z o.o. pod numerem telefonu
    +48 22 465 68 80

Działania w przypadku szkody komunikacyjnej:

1. W przypadku kolizji należy zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.

2. Jeśli są ofiary w ludziach należy zadbać o udzielenie pomocy lekarskiej poszkodowanym.

3. Należy powiadomić policję jeżeli:

  • – doszło do wypadku z ofiarami w ludziach
  • – doszło do popełnienia przestępstwa
  • – doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej
  • – uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy

Dokumenty do pobrania:

  • – Aby przejść do strony z dokumentami kliknij tutaj.